FBME - informace o vývoji

12. 4. 2018

Na této stránce přinášíme zprávy o aktuálním dění v bance FBME na Kypru a v Tanzanii (dále jen "banka").

12.04.2018 v 10.20

Dne 09.04.2018 skončila lhůta pro podání žádostí o vyplacení vkladů z fondu pojištění vkladů. V dohledné době by měl být zahájen proces likvidace banky, kam budou moci přihlásit své pohledávky všichni, kteří o výplatu dosud nepožádali, nebo jejichž pohledávky za bankou přesáhly pojištěný limit.

Naše společnost bohužel není schopna z kapacitních důvodů poskytnout žádnou asistenci při podávání přihlášek do likvidace, zajistili jsme však pro klienty spolehlivého místního partnera pro asistenci v rámci likvidačního řízení.(služba asistence a zastoupení v řízení je zpoplatněna):

ZEUS ADMINISTRATIVE SERVICES LTD
Kancelář:  54 Sittika Hanoum, Larnaca, P.C. 6051, Cyprus
Telefon: +357 24 821 700
Fax: +357 24 642 586
E-mail: bankaccs@zeuscy.com
Kontaktní osoba: Ms. Antigone Prodromou

Komunikace ohledně asistence a zastoupení před Kyperskou národní bankou je možná pouze v anglickém nebo řeckém jazyce.

23.05.2017 v 07.10

Naprostá většina klientů, kteří požádali o výplatu prostředků z fondu pojištění vkladů u FBME od Kyperské centrální banky, již má peníze na svých účtech. Připomínáme, že nejpozdější možný termín pro uplatnění nároku je 09.04.2018.

10.10.2016 v 15.10

Prostřednictvím bývalých pracovníků FBME se nám podařilo zajistit partnera schopného účinně vymáhat pohledávky z vkladů v FBME Tanzania:

TOTALPRO SERVICES LTD
Doručovací adresa:  P. O. Box 28622, 2081, Nicosia, Cyprus
Kancelář:  Michalakopoulou 14, Office 201, P.C. 1075, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus
Telefon:  +357 22 000 049
Kontaktní osoba:  Ewa Kuczynska
Mobilní telefon:  +357 9777 12 68
E-mail:  ekuczynska@totalpro.eu 

Pro účely vymáhání bude nutné předložit následující dokumenty:
- poslední výpisy z bankovního účtu; výpisy není jednoduché získat, podařilo se nám však zjistit osoby přímo v FBME Tanzania, které jejich zaslání dokáží zajistit:
Mr. Lawrence Mafuru, e-mail: Lawrence.Mafuru@fbme.com
Mr. Nassor Dachi, e-mail: Nassor.Dachi@fbme.com
Mrs. Aisha Saiwaad, e-mail: Aisha.Saiwaad@fbme.com
- aktuální firemní dokumentaci (její rozsah je nutné konzultovat s uvedenou kontaktní osobou)
- identifikace skutečného vlastníka společnosti a tedy i bankovního účtu

Odměna požadovaná kyperským partnerem činí:
- 2 % z hodnoty účtu jako nevratná záloha na poskytnuté služby
- 10 % z hodnoty účtu jako odměna při úspěšném vymožení pohledávky snížená o zaplacenou zálohu

V případě zájmu o tuto službu je nutné kontaktovat přímo kyperského partnera na výše uvedených kontaktech. Komunikace je možná v řečtině, angličtině a polštině.

15.08.2016 v 12.10

V souvislosti se zahájením výplaty vkladů z garančního fondu Kyperskou národní bankou sdělujeme, že se již některým klientům ve spolupráci s naším kyperským partnerem, společností ZEUS ADMINISTRATIVE SERVICES LTD, podařilo dosáhnout proplacení zůstatku účtu u FBME. Klienti se nadále mohou přihlásit na kontaktech uvedených ve zprávě ze dne 14.04.2016. 

14.04.2016 v 16.10

V návaznosti na naše sdělení ze dne 11.04.2016 uvádíme, že naše společnost bohužel není schopna z kapacitních důvodů poskytnout žádnou asistenci při podávání jednotlivých žádostí, nicméně zajistili jsme pro klienty spolehlivého místního partnera pro asistenci s řízením před Kyperskou centrální bankou (služba asistence a zastoupení v řízení je zpoplatněna):

ZEUS ADMINISTRATIVE SERVICES LTD
Kancelář:  54 Sittika Hanoum, Larnaca, P.C. 6051, Cyprus
Telefon: +357 24 821 700
Fax: +357 24 642 586
E-mail: bankaccs@zeuscy.com
Kontaktní osoba: Ms. Antigone Prodromou

Komunikace ohledně asistence a zastoupení před Kyperskou národní bankou je možná pouze v anglickém nebo řeckém jazyce.

Znovu rovněž zdůrazňujeme, že před podáním jakékoliv žádosti o výplatu musí mít žadatel v pořádku a v aktuálním stavu veškerou firemní dokumentaci (Certificate of Goodstanding, plné moci, apod.)


11.04.2016 v 16.52

S účinností od 11.04.2016 zahájila Kyperská centrální banka výplatu vkladů vkladatelů v bance FBME z garančního fondu. Pro klienty zřídila informační kanály, na kterých je možné centrální banku kontaktovat:

Telefonní linky: +357 22 714100, +357 22 714570, + 357 22 714572 (úřední hodiny v pracovních dnech 11.00 - 13.00 a 15.30 - 17.00)

E-mail: dps@centralbank.gov.cy

Vyhláška o výplatě prostředků z garančního fondu

Formulář žádosti o výplatu garantovaného vkladu

Často kladené otázky

Z doposud dostupných informací je zřejmé, že společnosti nebo osoby žádající o výplatu vkladů musí mít v pořádku a v aktuálním stavu veškerou firemní dokumentaci (Certificate of Goodstanding, plné moci, apod.) a dále že musí podat žádost u Kyperské centrální banky osobně.

V současné době se pro klienty pokoušíme nalézt a vykomunikovat možnost jejich zastoupení místním právníkem nebo jiným zmocněncem při tomto procesu. Naše společnost bohužel není schopna z kapacitních důvodů poskytnout žádnou asistenci při podávání jednotlivých žádostí.

Shora uvedené se týká pouze klientů kyperské pobočky FBME banky. Vývoj týkající se tanzanské centrály banky nadále pečlivě sledujeme.


09.11.2015 v 16:15

Soud v státě Washongton D. C. zakázal dne 06.11.2015 americké vládní agentuře FinCEN aplikovat jakékoliv sankce vůči FBME a nařídil opakovat celé správní řízení. Navíc stanovil pro dokončení procesu lhůtu v délce čtyř měsíců a nařídil i povinnost správní rozhodnutí podrobně a konkrétně odůvodnit. Splnění této lhůty bude nyní pro FinCEN velice komplikované.


13.10.2015 v 14.07

Jelikož se vývoj v bance a při jednáních s Kyperskou centrální bankou neposunul žádným směrem, rozhodla se banka nabídnout klientům možnost přesunu finančních prostředků z účtů vedených na Kypru na nové bankovní účty vedené v tanzánské pobočce banky. Regulace bankovnictví v Tanzanii není tak přísná a je zde vyšší potenciál umožnění bankovních operací v horizontu několika měsíců.

Nabídka banky ve stručnosti pojednává o zpřístupnění 20 % vkladů okamžitě po umožnění operací centrální bankou a dále o zpřístupnění 20 % vkladů každých 6 měsíců. Nově příchozí prostředky na bankovní účet by byly disponibilní bez omezení.

Veškeré informace a podrobnosti jsou uvedeny v oznámení banky (ke stažení zde).

Ke správnému vyhodnocení stávající situace uvádíme následující argumenty:
- vývoj situace v kyperské pobočce banky nasvědčuje dlouhotrvajícímu sporu mezi centrální bankou a FBME (centrální banka bude využívat všechny prostředky k doložení legitimity vlastního jednání, v opačném případě ji hrozí případná povinnost náhrady škody, pravděpodobně ve stamilionech EUR)
- pojištění vkladů v Tanzanii je zcela zanedbatelné (pouze do výše 1.500.000 TZS = 605 EUR); v EU, tedy i v kyperské pobočce FBME jsou pojištěny vklady do výše 100.000 EUR / vkladatel
+ Tanzanie nepodepsala žádnou relevantní smlouvu o výměně daňových informací, ani dohodu o automatické výměně informací dle požadavků OECD; budoucí využití účtu by tak mohlo mít značné výhody
- je nutné projít celým procesem otevření bankovního účtu

V současné době probíhá průzkum zájmu klentů o přesun účtu. Máte-li klient o tento přesun zájem, je třeba vyplnit krátký dotazník na konci oznámení banky (odkaz viz. výše) a zaslat do banky e-mailem nebo faxem.

Je také třeba počítat s tím, že celý proces přesunu prostředků do Tanzanie může trvat několik měsíců. Očekávané náklady na otevření účtu v Tanzanii činí cca. 1.000 USD / účet (včetně aktuálních listin ke společnostem).


31.08.2015 v 15.22

Dne 27.08.2015 kladně rozhodl obecný soud ve Washingtonu D. C. o vydání předběžného opatření, kterým se pozastavuje účinnost rozhodnutí americké agentury FinCEN, tak, jak jsme o něm informovali níže. Banka FBME u tohoto soudu napadla toto rozhodnutí a o jeho platnosti se bude rozhodovat v soudním řízení.


27.07.2015 v 16:08

Dne 23.07.2015 vydala americká agentura FinCEN finální rozhodnutí týkající se banky FBME, jehož přesné znění pod níže připojeným odkazem přinášíme.

http://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/pdf/FBMEFinalRule20150723.pdf

Z dokumentu mj. plyne, že FinCEN se odůvodněním a argumenty prakticky nezabýval a označil banku za koncern sloužící primárně pro účely praní špinavých peněz. Zároveň vydal zákaz otevřít bance jakékoliv korespondenční účty v USD, případně takové účty zprostředkovaně využívat. Rozhodnutí nabude účinnosti dne 23.08.2015.

Lze tak očekávat, že se jedná o poslední krok před prodejem banky, případně před její likvidací. Lze si jen obtížně představit, že by banka obsluhující mezinárodní klienty mohla fungovat bez dolarových účtů.


07.07.2015 v 14:55

S účinností od 06.07.2015 se změnil limit pro vydávání šeků pro výběr hotovosti na 1.000 EUR / týden.

Již dříve rozhodla mezinárodní arbitráž, že centrální banka nesmí banku FBME ani zlikvidovat, ani nařídit její prodej. FBME přeložila centrální bance návrh na zahájení provozu, centrální banka se k němu však již několik týdnů nevyjádřila. V současné době se ani nedá velká vstřícnost centrální banky očekávat. Díky de facto prohrané arbitráži bude činit další kroky tak, aby vůči ní nemohly být následně vzneseny nároky na náhradu škody.


06.03.2015 v 12:55

S účinností od 05.03.2015 se snižuje limit pro vydávání šeků pro výběr hotovosti na 200 EUR / den.

V Paříži současně pokračuje arbitráž mezi akcionáři společnosti a kyperskou centrální bankou - banka zaznamenala prozatím alespoň dílčí úspěch, kdy arbitrážní soud pozastavil rozhodnutí centrální banky o prodeji pobočky FBME na Kypru. Další jednání arbitráže se bude konat dne 30.03.2015.

V bance stále zůstává většina zaměstnanců a všichni dostávají pravidelně mzdu, lze tedy očekávat, že k obnovení činnosti banky dříve či později dojde.


08.01.2015 v 15:05

Během vánočních svátků nedošlo ve vývoji situace k žádnému obratu. Nově je možné vydávat šeky pouze ve výši 1.000 EUR / den. V současné době nelze počítat s tím, že by banka byla znovuotevřena dříve než v březnu 2015.

Má-li klient v bance více účtů, je možné jeden z účtů zrušit a interním převodem převést prostředky na další z účtů.


25.11.2014 v 15:10

Jelikož je banka paralyzována již pátým měsícem a zatím se neudálo nic, co by přiblížilo její znovuotevření, doporučujeme klientům otevřít bankovní účet v jiné bance, aby zůstala zachována možnost provádět na účet společnosti potřebné transakce. Asistenci s otevřením bankovního účtu je možné sjednat e-mailem na adrese bank@terrinvest.com. S ohledem na blížící se konec roku se bohužel nedá očekávat, že bude možné otevřít bankovní účet ještě před vánočními svátky (s výjimkou již rozjednaných případů nebo expresních služeb).


25.11.2014 v 13:00

Vyjádření agentury FinCEN nebylo dosud bance doručeno. Kyperská centrální banka rovněž snížila limit pro vystavování šeků na výplatu hotovosti na 2.000 EUR / den. Řešení spočívající v otevření účtu v Bank of Cyprus a v proplácení šeků na tento účet tak pozbývá na efektivitě s ohledem nasouvisející výdaje. Jako problematické se rovněž ukázalo distanční otvírání účtů v Bank of Cyprus, jelikož banka požaduje zaslání ověřených kopií osobních dokladů; jejich ověření je přitom v ČR zakázáno.


24.10.2014 v 17:00

Soudní jednání bylo odročeno na 29.10.2014. Nezávisle na jeho výsledku však banka stále nemá k dispozici korespondenční účty. K těm by se banka dostala dříve, pokud by soud potvrdil rozhodnutí centrální banky o nařízení prodeje kyperské pobočky.

Do cca. 20.11.2014 běží též lhůta americké agentuře FinCEN k  ohledně praní špinavých peněz. V problematice znovuotevření banky je tento proces klíčový.


06.10.2014 v 16:41

Soudní jednání bylo opět odročeno, tentokrát na 21.10.2014. Nedá se očekávat, že by do té doby došlo k nějakému průlomovému řešení.


24.09.2014 v 15:31

FBME zveřejnila své vyjádření odeslané vládní agentuře USA FinCEN prostřednictvím svých právních zástupců, ve kterém podezření z praní špinavých peněz vyvrací. Úplné vyjádření naleznete pod tímto odkazem.


22.09.2014 v 11:30

Situace v  je stále beze změn. Soudní slyšení, která se měla uskutečnit dne 15.9.2014, byla odročena na 29.09.2014.


02.09.2014 v 16:20

S účinností od 02.09.2014 vydá banka na žádost klienta šek na výplatu hotovosti ve výši 10.000 EUR / den znějící na subjekt, na něhož je vedený účet u FBME. Před vystavením šeku je nutné ověřit u zamýšlené proplácející banky ověřit, zda tento šek přijme a proplatí, resp. za jakých podmínek.

Po zhruba měsíci a půl se jedná o první pozitivní zprávy směřující ke znovuzprovoznění banky.


02.09.2014 v 15:11

S účinností od 02.09.2014 je možné v rámci účtů vedených u kyperské pobočky FBME provádět interní převody v rámci banky. Tato operace sice není dostupná v internetbankingu, ale je ji možné provést prostřednictvím faxového příkazu na formuláři banky - ke stažení zde. Příkaz je nutné odeslat na faxové číslo +357 22 888 555.


29.08.2014 v 14:40

Mimo řešení stížností klientů na postup kyperské centrální banky a bankou jmenovaným speciálním správcem se situace v bance k dnešnímu dni bohužel nezměnila. Všeobecně z dostupných informací vyplývá, že se jedná o pochybení kyperské centrální banky, což bude v následujících týdnech předmětem mnohých jednání.


25.08.2014 v 14:40

Jménem akcionářů FBME bank byla vznesena žádost o arbitráž podaná u arbitrážního tribunálu jmenovaného Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (International Chamber of Commerce). Žádost byla podnícena rozhodnutím kyperské centrální banky o prodeji kyperské pobočky FBME Bank s odvoláním na libanonsko-kyperskou úmluvu o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 05. června 2002.

Opatření, která byla ustanovena v souvislosti s prodejem kyperské pobočky, jsou jasným porušením úmluvy, jelikož zmíněná opatření vydaná kyperskou centrální bankou jsou navržena pro insolventní banky a ty, které čelí problémům s likviditou a ne pro fungující a solventní bankovní instituci, jakou FBME Bank je.

Soudní slyšení týkající se námitek FBME Bank k možnému prodeji kyperské pobočky bylo odročeno na 15. září 2014.


19.08.2014 v 15:45

Situace v bance se stále nezměnila. Podařilo se nám nicméně zajistit dokument s výčtem obvinění vznesených ze strany Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vůči bance.

Banka má 60 dnů od doručení tohoto dokumentu na vyjádření k obviněním, k dnešnímu dni je tato lhůta těsně za svojí polovinou.


14.08.2014 v 16:25

V procesu bohužel nedošlo k žádnému progresu. Kyperská centrální banka potvrdila možnost individuálního povolení transakcí zvláštním správcem (kontakt viz. níže), a to za předpokladu, že korespondenční banka, kterou využívá banka příjemce platby, bude ochotna takovou platbu (transakci) přijmout. Další informace budou dostupné nejdříve v pondělí, neboť je zítra na Kypru státní svátek.


12.08.2014 v 08:33

Banka považuje celou akci za pokus o nepřátelské převzetí a hledá další právní cestu, jak se  prodeji kyperské součásti bránit. Oboustranně je již možné pozorovat cyklickou argumentaci, která řešení problému pouze oddaluje.


12.08.2014 v 07:11

Hlavním motivem zmrazení transakcí je především zabránit panickému výběru vkladů z banky před prodejem její pobočky. Jakkoliv jsme si vědomi nutnosti tohoto opatření, budeme dnes s kyperskou právní kanceláří konzultovat a plánovat právní kroky proti jednání konkrétních osob z Kyperské centrální banky.


11.08.2014 v 17:02

Úplné znění tiskového prohlášení Kyperské centrální banky - odkaz


11.08.2014 v 16:46

Nejvyšší soud nevyhověl návrhu banky na zrušení rozhodnutí centrální banky o nařízení prodeje kyperské pobočky FBME, jiné varianty řešení jsou tak již pouze teoretické. Toto rozhodnutí se netýká tanzánské centrály banky. Stav zmrazení korespondenčních účtů banky nadále trvá.


08.08.2014 v 13:02

Dnes rozhoduje soud na Kypru o platnosti nařízení o prodeji kyperské pobočky banky FBME. Do současné doby se nepodařilo získat žádné stanovisko jednotlivých stran, ani výsledek soudního jednání.


05.08.2014 v 10:11

Dle vyjádření statutárního zástupce centrály banky v Tanzanii není provoz tanzanské součásti banky omezen pro tuzemské transakce. Omezeny jsou pouze mezinárodní operace, neboť korespondenční banky pozastavily bance možnost využití korespondenčních účtů.


05.08.2014 v 09:44

Případné obnovení činnosti banky je závislé na rohodnutí zvláštního správce ustanoveného Kyperskou centrální bankou. Podařilo se nám získat jeho e-mailovou adresu, větší množství dotazů ze strany klientů by jej mohlo přimět k urychlení procesu dohledu nad bankou.


04.08.2014 v 16:22

Kyperská národní banka pozastavila své rozhodnutí o prodeji kyperské pobočky PBME Bank, neboť bylo ze strany banky napadeno u soudu. Soudní projednání věci je na programu tento týden.


31.07.2014 v 16:05.

Podle zpráv z banky z dnešního odpoledne by již měly být některé nezrealizované příchozí platby připsány na účty (ty, které korespondenční banky nevrátily zpět odesílateli). Tyto platby se postupně budou zobrazovat v internetovém bankovnictví.

Banka má nadále technické prostředky pro realizaci plateb ve všech měnách vyjma USD, kde je nutné používat americké korespondenční banky.

Povolení aktivních operací na účtu nadále závisí na rozhodnutí zvláštního správce jmenovaného centrálními bankami na Kypru a v Tanzanii. V každém případě je však změnu stavu nutno považovat za krok k úspěšnému vyřešení celé situace.


Počátkem 29. kalendářního týdne roku 2014 byla banka nařčena orgány USA z praní špinavých peněz, zřejmě z důvodu nedostatečné spolupráce s USA na základě jednostranně aplikované legislativy právě ze strany USA (tzv. FATCA – Foreign Accounts Tax Compliance Act). Na základě tohoto aktu vyzvala banka Kyperskou centrální banku k provedení inspekce, zda v bance dochází k porušení předpisů proti praní špinavých peněz.

Aby bylo možné takovou inspekci provést a přezkoumat případné podezřelé transakce, pozastavila centrální banka finanční operace v FBME do vyřešení této záležitosti. Dle informací z banky by se o opětovném povolení transakcí mělo rozhodovat dne 01.08.2014 v odpoledních hodinách.

Případná prohlášení banky (pohříchu jich je jen velmi málo) naleznete pod tímto odkazem.

Jako problematický se v tomto případě spíše zdá postup USA, který je další ukázkou autoritářského vměšování se do záležitostí celého světa. Tyto praktiky budou nadále pokračovat do té doby, než svět přestane jako globální a rezervní měnu používat americký dolar, neboť následně ztratí svůj význam i korespondenční banky operující z USA nebo pod jejich vlivem.

V současné době jsou předvídatelné dva scénáře vývoje situace v bance:

  • 1. Obnovení provozu po  předchozích transakcí (může trvat ještě další jednotky dnů).
  • 2. Prodej kyperské pobočky FBME jiné bance a zachování provozu tanzánské centrály banky (trvalo by jednotky týdnů, než se provede due diligence proces pro kupujícího).

Žádná z variant v sobě nezahrnuje možnost ztráty klientských vkladů v bance. Banka dále mimo jiné deklaruje, že její krátkodobá likvidita dosahuje výše 104 % vkladů všech vkladatelů, o bezpečnost prostředků se tak není třeba obávat.

Za této situace doporučujeme vyčkat do případného dalšího rozhodnutí centrální banky, které, jak doufáme, bude sděleno během následujících několika dnů.

Situaci v bance detailně sledujeme, aktivně komunikujeme s bankou a veškeré novinky budeme publikovat na této stránce.

 

TERRINVEST & CO. LLP