ZpětFAQ

1. Je pořízení a vlastnění offshore společnosti v ČR legální?

Narozdíl od většiny územních či ústředních orgánů státní správy zastáváme názor, že pořízení žádné, a tedy ani offshore společnosti, není v žádném rozporu s právním řádem ČR. Vlastnické právo nachází univerzální ochranu v Čl. 11 Listiny základních práv a svobod, přičemž je lhostejno, zda se jedná o dům, auto nebo akcie zahraniční společnosti. Zákon přitom nerozlišuje vlastnictví akcií offshore společnosti a např. akcií společností Volkswagen nebo Microsoft, jejichž držení je z hlediska orgánů státní správy bezproblémové. Nelegální je pouze zneužití či využití takové společnosti k nezákonným účelům. I přes tyto argumenty je však zřejmé, že doba plná regulace úplně všeho tomuto způsobu podnikání příliš nepřeje,

Výrazy "daňová optimalizace" nebo "daňové plánování" nejsou synonymem výrazů "krácení daně" nebo "daňový podvod", ačkoliv si to někteří pracovníci správce daně rádi myslí. Jedná se o využití zákonných možností platného daňového systému ke snížení základu daně nebo o přesun části vlastní daňové povinnosti na zahraniční subjekt.

2. Pro jaké druhy podnikání se offshore společnosti hodí?
Offshore společnosti jsou hojně využívány v oblasti mezinárodního obchodu, dále pro poskytování poradenských služeb, elektronických služeb, reklamních služeb, zprostředkování, apod. Naopak tyto společnosti nelze využít např. pro tuzemský maloobchod, řemeslnou výrobu, apod. Některé způsoby využití jsou uvedeny v sekci Offshore podnikání na této stránce.
 
Je třeba však podotknout, že daňová optimalizace je jen jedním z mnoha důvodů, proč si zákazníci offshore společnosti zakládají. Dalšími důvody jsou např. ochrana vlastního majetku díky anonymnímu vlastnictví offshore společnosti, a to nejen před státními úřady, ale i před organizovaným zločinem.
3. Proč jsou služby Vaší firmy ve srovnání s konkurencí tak levné, není to podvod?
Vycházíme z toho, že hlavním zájmem klienta je ušetřit peníze, ať již na daních nebo na jiné poplatkové povinnosti. Naším cílem je klientovi pomoci a nikoliv jeho ušetřené peníze získat pro sebe. Protože spolupracujeme bez jakýchkoliv zprostředkovatelů ve smluvním vztahu přímo s registračními agenty v jednotlivých státech, můžeme nabídnout nízkou cenu za offshore společnosti a všechny související služby.
4. Může offshore společnost vlastnit v České republice nemovitost?
Vlastnictví umožňuje devizový zákon od června 2011, cizozemská společnost může nemovitosti nabývat bez omezení. Cizozemská společnost se však musí v ČR zaregistrovat přinejmenším k dani z nemovitostí a podat přiznání k dani z nabytí nemovitosti, čímž se do značné míry sníží utajení údajů o vlastnictví společnosti. V ČR je dále rovněž třeba danit příjmy z pronájmu a příjmy z prodeje nemovitosti, což s sebou nese nutnost registrace k dani z příjmů.
 
Další problémem, který jsme v průběhu let identifikovali, bývá uzavírání smluv s dodavateli energií nebo např. s pojišťovnami - ne vždy je oprávněn takové smlouvy uzavírat nájemce nemovitosti.
 
Má-li klient zájem skrýt skutečné vlastnictví nemovitosti, je vhodné vytvořit formaci společností - offshore mateřská společnost + česká dceřiná společnost. Takové formace máme již připravené pro okamžité použití.
5. Pro které činnosti je použítí offshore společnosti nevhodné nebo nezákonné?
Nelze uvést přesný výčet obodů podnikání, ve kterých není možné offshore společnost využít pro daňovou optimalizaci, demonstrativní výčet takových činností je uveden v článku Kdy není možné offshore společnost použít.
6. Můžete poskytnout reference o poskytnutých službách v oblasti offshore?
Bohužel nemůžeme. Cílem valné většiny offshore či zahraničních transakcí je utajení identity subjektu či utajení skutečného stavu transakce. Prolomením takové anonymity by byly zpochybněny veškeré výhody offshore jurisdikcí, které nabízíme. Při osobním jednání Vám však poskytneme takové informace, které Vás téměř jistě přesvědčí o kvalitě námi poskytovaných služeb.
7. Které země patří k nejvýhodnějším pro zakládání offshore nebo onshore zahraničních společností?
Dle našich poznatků nabízí bezkonkurenční podmínky Marshallovy ostrovy, které také preferujeme, a to pro maximální rychlost při zakládání společností (během několika hodin) a pro velice zajímavé ceny. Příjmy ze zahraničních zdrojů jsou potom daněny nulovou sazbou daně.
 
Hojně využívanými offshore jurisdikcemi jsou také některé státy USA, s ohledem na politickou nestabilitu v poslední době zcela porpadl Hong Kong.
 
Z onshore jurisdikcí je nejpopulárnější Velká Británie následovaná Estonskem.
 
 
8. Co založení společnosti v daňovém ráji vyžaduje?
Jurisdikce zemí označovaných za daňové ráje nejsou obvykle byrokraticky náročné, obvykle stačí vyplnění požadavkového formuláře a poskytnutí kopie dokladů totožnosti zakladatele, případně ředitele společnosti.
9. Od jaké výše obratu či příjmů se vyplatí založit firmu v daňovém ráji?
Uvažujeme-li o využití offshore společnosti pro účely daňové optimalizace, je třeba uvést, že výše obratu nemá na výhodnost transakce vliv, je třeba brát v úvahu zisk subjektu před zdaněním. Vezmeme-li v úvahu, že náklad na pořízení společnosti na Marshallových ostrovech činí minimálně EUR 1.390, vyplatí se pořízení společnosti již při zisku nad 500.000,- Kč. S ohledem na nutnou změnu struktury podnikání by však míra zisku měla být nejméně v částkách nad 750.000,- Kč, v případě obchodování s cennými papíry či na ForExu již od 100.000,- Kč.
 
Je třeba si také uvědomit, že kromě daňových úspor přináší podnikání prostřednictvím offshore společnosti i úspory v oblasti administrativy a vedení účetnictví.
10. S jakou investicí (řádově) do založení firmy v daňovém ráji je třeba počítat (správní poplatky atd.)?
Cena začíná již na EUR 1.390 při založení společnosti na Marshallových ostrovech nebo na EUR 1.690 při založení společnosti v USA. k těmto částkám se potom mohou přičítat další příplatky za nestandardní služby. Ceník služeb a poplatků je uveden na našem webu v sekci:
 
11. Jak se v praxi řeší problematika obchodní korespondence, když sídlo firmy v daňovém ráji je ve své podstatě fiktivní?
Styk s místními úřady zajišťuje vždy místní agent, kterého musí ustanovit každá společnost. Pokud se týká korespondenční či tzv. obchodní adresy, je možné za příplatek zajistit dosílání pošty. Doručení nahodilé korespondence zajišťujeme našim klientům za drobný poplatek poté, co nám její doručení avizuje místní agent.
13. Může mít offshore společnost bankovní účet v bance v České republice?
De iure tomu sice nic nebrání, ale české banky obvykle nejsou příliš ochotny takové bankovní účty otvírat. Navíc, s ohledem na skutečnost, že bankovní tajemství není v české legislativě takřka vůbec chráněno, se jedná prakticky o transparentní účet, kam mají kdykoliv přístup pracovníci územních finančních orgánů nebo pracovníci součástí policie. Některé banky se potom o údaje o účtech s těmito pracovníky rády aktivně dělí, z praktické zkušenosti víme, že se jedná např. o Komerční banku a. s.
 
V každém případě, otevření bankovního účtu v české bance v žádném případě nedoporučujeme!