Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví

Know-how, licence, franchízy, autorská práva

Offshore společnost může kupovat nebo jinak nabývat autorská, patentová práva a tato práva dále pronajímat (poskytovat práva na jejich užití), přičemž příjmy z pronájmu těchto práv nepodléhají v sídle společnosti dani z příjmů.

V případě, že tato společnost získá zmíněná práva před vzestupem jejich hodnoty, pak i toto zhodnocení nepodléhá dani z příjmů.

Často se stává, že poplatky za užívání práv jsou v zemi s vysokým zdaněním zdaňovány srážkovou daní u zdroje nebo zde plátce poplatku musí daň zajišťovat. Toto zdanění je možné snížit vhodným aplikováním dohody o zamezení dvojího zdanění (obvykle se nevztahuje na offshore společnosti). Dalším řešením může být potom tzv. úplný převod nehmotných práv, který je ze zajištění daně nebo z povinnosti srážet daň zvláštní sazbou vyloučen.

Příklad:

Vynálezce prodá svůj patent, u kterého předpokládá výrazný zájem, společnosti v offshore oblasti za nominální cenu (cena ve výši nákladů). Zisk z případného prodeje patentovaných práv nebo z licenčních poplatků v třetích zemích pak není příjmem vynálezce, ale této společnosti, která ve své zemi nepodléhá zdanění či je od něj osvobozena. Ještě kvalitnějšího výsledku lze dosáhnout, pokud offshore společnost následně patent převede na konečného příjemce. Stejný postup lze aplikovat např. i u ochranných známek, internetových domén, softwaru, apod.

Nejvhodnější jurisdikce: Estonsko, Lotyšsko, Kypr

UPOZORNĚNÍ !!!

Ne všechny způsoby zde uvedené lze použít za všech okolností. Vždy závisí na aktuální daňové legislativě všech zúčastněných zemí. Některé způsoby mohou být dokonce za určitých okolností trestné. Každé konkrétní využití offshore společnosti konzultujte s daňovým poradcem nebo jiným specialistou! Způsoby využití offshore společností uvedené na této internetové stránce neslouží jako návod ke krácení daní! Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací postupů popsaných na této internetové stránce.