Automatická výměna informací pro daňové účely

18. 1. 2018

V říjnu 2014 podepsali v Berlíně zástupci 51 států Dohodu o výměně informací o finančních účtech. Následkem implementace této dohody budou finanční instituce, tj. především banky, obchodníci s cennými papíry a podobné subjekty reportovat do místa daňové rezidence vlastníka účtu v roční periodicitě údaje o zůstatku účtu (nikoliv o transakcích).

Podepsaná dohoda ukládá smluvním státům (celkem 101) implementaci standardů OECD pro automatickou výměnu informací do národní legislativy a tuto výměnu informací následně sjednat v bilaterálních či multilaterálních smlouvách s jednotlivými státy.

V některých případech došlo k automatické výměně informací již v roce 2017 (s údaji k 31.12.2016), ale díky zpožděné implementaci legislativy v jednotlivých státech nebyl rozsah vyměňovaných informací velký.

Způsob, jakým se finanční údaje účtů budou reportovat, závisí na typu činnosti společnosti. Je-li společnost klasifikována jako aktivní, budou se informace odesílat poze do státu, kde je společnost daňově rezidentní. Je-li však společnost klasifikována jako pasivní, bude reportována jak do státu své registrace a daňové rezidence, tak i do státu, kde je daňovým rezidentem skutečný vlastník takové společnosti. Díky odlišnostem právních úprav v jednotlivých státech neexistuje zcela jednotný způsob klasifikace typu společnosti - v některém státě může být konkrétní společnost klasifikována jako aktivní, v jiném jako pasivní.

V současné době disponujeme některými vhodnými řešeními pro eliminaci automatické výměny informací do státu rezidence skutečného vlastníka. Vývoj situace rovněž nadále pečlivě monitorujeme a připravujeme souhrn bezpečnostních opatření minimalizujících dopad tohoto procesu na klienty.

O dalším vývoji budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

TERRINVEST & CO. LLP