Zápis skutečného majitele společnosti do evidence

15. 6. 2023

Český právní řád zakotvil povinnost většiny právnických osob zapsat do veřejného rejstříku údaje o svém skutečném majiteli. Pro majitele firemních struktur, které byly vytvořeny právě za účelem získání anonymity, to může znamenat určitou nepříjemnost, nicméně její řešení není příliš komplikované.

Aktualizováno ke stavu platnému od 01.04.2023

Evidenci skutečných majitelů komplexně upravoval § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, definici skutečného majitele potom lze nalézt v § 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. června 2021 tuto problematiku nově upravuje zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (evidenční zákon), ve znění jeho novelizací, zejména zákona č. 245/2022 Sb. 

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že  u obchodní korporace je skutečným majitelem fyzická osoba s koncovým vlivem v obchodní korporaci, tedy každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací; na to, že fyzická osoba je osobou s koncovým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %, případně i to, že má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 % nebo uplatňuje vliv v korporaci jinými prostředky.

Dále platí pro případ fundací a  jiných právních uspořádání, než obchodních korporací toto:

  1. skutečným majitelem fundace je vždy také každá fyzická osoba, která je jejím zakladatelem nebo která je členem její správní nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení nebo v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel;
  2. skutečným majitelem ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je vždy také každá fyzická osoba, která je jejich zakladatelem nebo ředitelem nebo členem jeho správní nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení;
  3. skutečným majitelem právního uspořádání je vždy také každá fyzická osoba, která je jeho zakladatelem nebo jeho svěřenským správcem nebo která je osobou oprávněnou k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmyšleného nebo jeho obmyšleným nebo z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo je spravováno, není-li obmyšlený;
  4. je-li ve funkci podle odstavců 1 až 3 právnická osoba, platí, že skutečným majitelem fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo právního uspořádání je skutečný majitel této právnické osoby.

Existenci a totožnost skutečného majitele je třeba rejstříkovému soudu doložit veřejnými listinami, to však ale v případě mnoha jurisdikcí není možné, neboť neexistují veřejné rejstříky, ve kterých by byli majitelé společností (společníci nebo akcionáři) zapsáni. A neexistuje-li veřejný rejstřík, nemůže existovat ani relevantní veřejná listina. Toto se týká například jurisdikcí USA, Marshallovy ostrovy, nebo Seychely.

Jak tedy postupovat, nelze-li osobu skutečného majitele zjistit nebo určit?

Dle § 5 evidenčního zákona také ale platí, že každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím skutečným majitelem, nelze-li žádného skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evidující osobě rozumně požadovat, V takovém případě za skutečného majitele označit tedy i statutárního zástupce společnosti (jednatel, člen představenstva), přičemž dokumentace k zápisu skutečného majitele obsahuje jednoznačnou informaci, že skutečný majitel se do evidence rejstříku zapisuje jakožto náhradní skutečný majitele právě a pouze z titulu své funkce statutátního orgánu, nikoliv jako osoba se společností jakkoliv majetkově spjatá.

Vyplnění formuláře pro zápis skutečného majitele je poměrně snadné a výše popsaná možnost je k dispozici i v nabídce inteligentního formuláře (zde ke stažení) pro podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů.

Sankce za přestupky dle evidenčního zákona jsou vysoké a vyplývají z § 55 tohoto zákona:

Evidující osoba se dopustí přestupku tím, že

  • nezajistí ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem podle § 43 zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů, nebo
  • nezajistí ani do 15 dnů od právní moci rozhodnutí podle § 48, aby byly do evidence skutečných majitelů zapsány nové údaje, vymazal-li soud nesprávné údaje bez náhrady.

Skutečný majitel, koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s evidenčním zákonem neposkytne potřebnou součinnost evidující osobě a toto porušení povinnosti následně potvrdí soud podle § 48 odst. 3 evidenčního zákona.

Za přestupky proti evidenčnímu zákonu lze uložit pokutu do 500.000 Kč.

Po podání vyplněného formuláře k rejstříkovému soudu mají k tomuto dokumentu přístup všechny oprávněné osoby, což jsou kromě státních úřadů například i banky a od 1. června 2021 i široká veřejnost. Jak se však ukazuje, zejména banky nejsou s tímto rejstříkem schopny pracovat a často vyžadují po klientech dokument, kterým firma svého skutečného majitele potvrzuje. Jelikož jsme často tázáni, jak by měl předmětný dokument vypadat, připravili jsme ve spolupráci s právní kanceláří vzorové prohlášení - dále ke stažení (nezapomeňte změnit veškeré proměnné údaje):

Prohlášení o skutečném majiteli obchodní korporace

Upozorňujeme, že toto stanovisko není návodem na legalizaci výnosů z trestné činnosti a že k tomuto tématu neposkytujeme žádné podrobnější konzultace.